fbpx

MADRS Test

Har du symtom på depression?

Har du symtom på depression? MADRS kan hjälpa dig att kvantifiera det, där DSM-5 är mer av ett binärt ja eller nej-svar.

Frågan om du är deprimerad kan antingen vara en ja eller nej-fråga, eller så kan den kan brytas ner i desto flera, vilket troligen är mer användarvänligt och användbart om du inte redan är psykolog.

Känner du…

… orimligt dåligt oproportionerligt ofta? Det inkluderar sorg, tomhet, apati, hopplöshet, ilska, irritabilitet och frustration, värdelöshet och skuld bland andra.

… mer negativ än vanligt där tankar och bedömningar av saker är mer benägna att få en negativ ton?

… mindre intresse och nöje i det mesta av det du brukade uppskatta, som sex, hobbies och arbete?

… som om du gör de sakerna mindre, oavsett om du känner dig bättre eller sämre av att göra dem?

… mindre intresse för dig själv och hur saker och ting utvecklas?

… en minskning i självrespekt och självkänsla?

… som om du inte bryr dig om att ta hand om dig själv, dina saker, ditt hem eller dina ansvar?

… som om tidigare misstag stör dig mer nu än de har gjort tidigare?

… ängslig, eller mer ängslig än vanligt – kanske med tillägget av rastlöshet?

… omotiverad och har svårt att ta initiativet?

… som om små saker blir stora problem?

… trött och som om du saknar energi?

… som om du har problem att sova?

… mer eller mindre intresserad av mat, så din vikt har ändrats?

… generellt långsammare i tanke och kanske till och med fysiskt?

… som om din hjärna inte samarbetar, så att tänka, minnas och koncentrera sig är svårare?

… mer dyster än tidigare, där du dras till döden och tankar om den? Kanske till och med självmord?

… som om du är mer känslig för smärta och/eller smärtsamma saker plötsligt har dykt upp?

Om du gör det, skulle det vara typiska symtom på depression, skulle jag säga. Det kommer inte alltid med alla symtomen, och ibland är de orimligt knepiga med bara några knappt karakteristiska drag, men det här är ofta fallet. Dysterhet och bekymmer. Mörker och förtvivlan. En brist på allt glädjefyllt och underbart. Istället finns det bara hopplöshet, meningslöshet och ångest.

Grubbel och bråk går runt och runt:

Varför kan inte saker vara som de borde vara?

Varför kan inte saker vara som de brukade?

Varför blev det, eller jag, så här?

Varför känner jag så här?

Varför är jag inte som alla andra?

Att fråga hur saker verkligen är, är inte en dålig idé för att lära känna någon. Ett annat sätt att göra det på kan vara att standardisera frågorna och betygsätta dem för att se hur saker verkar vara på ett så objektivt sätt som möjligt.

För att få en diagnos för Major Depressive Disorder enligt DSM-5

För att kvalificera sig för en diagnos av Major Depressive Disorder måste du ha minst fem symtom under samma tvåveckorsperiod. De måste vara en förändring från hur du tidigare fungerade. Nedstämdhet och/eller förlust av intresse/nöje måste vara närvarande och du bör utesluta symtom som tydligt kan hänföras till ett annat medicinskt tillstånd.

Nedstämdhet

Större delen av dagen, nästan varje dag; kan vara subjektiv (t.ex. känner sig ledsen, tom, hopplös) eller observerad av andra (t.ex. verkar gråtmild); hos barn och ungdomar kan det vara irriterad stämning

Förlust av intresse/nöje

Markant minskat intresse/nöje i alla (eller nästan alla) aktiviteter större delen av dagen, nästan varje dag; kan vara subjektiv eller observerad av andra

Viktminskning eller viktökning

Betydande viktminskning (utan diet) eller viktökning (förändring av >5% kroppsvikt på en månad), eller minskning eller ökning av aptiten nästan varje dag; hos barn kan det vara misslyckande med att gå upp i vikt som förväntat

Sömnproblem eller ökad sömn

Nästan varje dag

Psykisk upphetsning eller retardation

Nästan varje dag och observerbar av andra (inte bara subjektivt rastlös eller långsam)

Trötthet eller energiförlust, nästan varje dag

Känslor av värdelöshet eller överdriven/olämplig skuld

Nästan varje dag; skulden kan vara vanföreställd; inte bara självförebråelse eller skuld för att vara sjuk

Minskad koncentration

Nästan varje dag; kan vara obeslutsamhet; kan vara subjektiv eller observerad av andra

Tankar på döden/självmord

Återkommande tankar på döden (inte bara rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan specifik plan, eller självmordsförsök, eller en specifik plan för självmord

Utöver det är det nödvändigt att:

Symtomen orsakar kliniskt signifikant distress eller försämring i socialt, yrkesmässigt eller andra viktiga funktionsområden.

Episoden kan inte tillskrivas de fysiologiska effekterna av ett ämne eller ett annat medicinskt tillstånd.

Episoden förklaras inte bättre av schizoaffektiv störning, schizofreni, schizofreniform störning, vanföreställningsstörning eller andra specificerade och ospecificerade schizofrenispektrum och andra psykotiska störningar.

Det finns ingen historia av maniska eller hypomaniska episoder. Undantaget gäller inte om alla maniska eller hypomaniska episoder är substansinducerade eller kan tillskrivas fysiologiska effekter av ett annat medicinskt tillstånd.

För att kvantifiera depression använder jag MADRS

MADRS står för “Montgomery och Åsberg Depression Rating Scale”. Ladda ner den nedan tillsammans med lite information om testet om du vill göra det själv. Jag har inte skapat den, och jag tar inte åt mig någon ära av något slag.

Jag vill bara att du ska ha tillräckligt bra verktyg för att komma framåt. Att komma framåt kräver rätt diagnostiska verktyg så att du kan börja göra något åt det, verktyg för att faktiskt vidta åtgärder och sätt att kvantifiera var du är och hur du mår för att få en uppfattning om hur saker och ting utvecklas. Det här är en bra start och ett sätt att kvantifiera då och då för att se om du gör framsteg eller om du bör ändra på saker och ting för att komma i rätt riktning.